Image Alt

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  /  Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea NEW HOUSE IN TOWN își desfășoară activitatea acționând cu transparenta si cu respectarea prevederile legale in materie de protecția datelor personale, respectiv a dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date denumit în continuare „Regulamentul general privind protecția datelor” si a Directivei (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.

NEW HOUSE IN TOWN acordă o atenție deosebită protecției vieții private a utilizatorilor Site-ului și, prin urmare, se angajează să ia măsurile de precauție necesare pentru protejarea datelor personale colectate de la aceștia în vederea evitării pierderii lor, a furtului, dezvăluii sau utilizării neautorizate a acestora.

„Datele personale” sunt definite ca fiind toate datele cu caracter personal în legătură cu un utilizator, respectiv orice informație care permite identificarea in mod direct sau indirect a acestuia ca persoană fizică.

Dacă utilizatorul dorește să își exprime punctul de vedere cu privire la politica aplicabila Site-ului privind prelucrarea datelor cu caracter personal si/sau politica privind cookie-urile poate contacta NEW HOUSE IN TOWN la adresa poștală sau la adresa de e-mail menționată la capitolul „date de contact” de mai jos.

I. Ce date colectăm?

NEW HOUSE IN TOWN colectează și prelucrează următoarele date personale în conformitate cu metodele și principiile descrise mai jos:

 • domeniul de conectare (detectat automat de serverul de control), inclusiv adresa de IP dinamică a utilizatorului;
 • adresa de e-mail a utilizatorului, dacă acesta a dezvăluit-o anterior, de exemplu prin completarea si trimiterea formularului disponibil pe Site sau prin comunicarea cu persoana responsabilă de Site prin intermediul e-mailului etc;
 • ansamblul de informațiile referitoare la paginile pe care utilizatorul le-a consultat pe Site;
 • orice informații pe care utilizatorul le-a furnizat în mod voluntar.

De asemenea, Site-ul poate să colecteze si date cu caracter non-personal. Aceste date sunt calificate drept date non-personale, deoarece ele nu permit identificarea în mod direct sau indirect a unei anumite persoane. Prin urmare, aceste date pot fi utilizate în orice scop, de exemplu, pentru a îmbunătăți site-ul, produsele și serviciile oferite sau reclamele operatorului.

În cazul în care datele non-personale sunt combinate cu date cu caracter personal, astfel încât identificarea unei persoane fizice ar fi posibilă, aceste date vor fi tratate ca date cu caracter personal până la momentul in care se va dovedi ca fiind imposibil sa se atribuie aceste date unei anumite persoane.

II. Metode de colectare

Site-ul colectează datele personale astfel:

• Prin intermediul formularului de contact

III. Politica de prelucrare a datelor personale

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate numai în următoarele scopuri:

 • asigurarea gestionarii și controlul executării serviciilor propuse;
 • urmărirea cererilor si transmiterea răspunsurilor către vizitatorii Site-ului;
 • trimiterea de informații despre noile proprietăți apărute in conformitate cu preferințele vizitatorului;
 • trimiterea de materiale promoționale;
 • realizarea unor statistici;
 • îmbunătățirea calității site-ului și a serviciilor oferite;
 • desfășurarea de acțiuni de prospectare comercială;
 • realizarea unei identificări precise a intereselor utilizatorului.

IV. Legitimate interests

In the course of its activity, NEW HOUSE IN TOWN processes personal data of the users of this site. When the processing of personal data is not justified by a legal obligation or the obligation to execute a contract, the processing of personal data can be justified on the basis of „legitimate interests”. However, NEW HOUSE IN TOWN guarantees that, in the event of pursuing its legitimate interests in the processing of personal data, it will not seriously affect the rights and freedoms of the individuals concerned, while maintaining the proportionality between the respect due to their rights and its purposes.

V. Perioada de valabilitate

NEW HOUSE IN TOWN se obliga ca va păstra datele cu caracter personal doar pentru timpul rezonabil necesar în scopurile urmărite și în conformitate cu cerințele legale și reglementările in vigoare.

Datele personale ale unui utilizator sunt păstrate cel mult la 10 ani de la încheierea relației contractuale care leagă acest utilizator de NEW HOUSE IN TOWN.

La sfârșitul perioadei de păstrare, NEW HOUSE IN TOWN depune toate eforturile pentru a se asigura că datele personale au devenit indisponibile și inaccesibile.

VI. Aplicarea drepturilor

NEW HOUSE IN TOWN își rezervă dreptul de a verifica identitatea utilizatorului Site-ului în scopul exercitării drepturilor care ii revin.

VII. Accesul la datele cu caracter personal și copierea lor

Utilizatorul poate obține gratuit o comunicare scrisă sau o copie a datelor cu caracter personal care i-au fost colectate.

NEW HOUSE IN TOWN poate solicita plata unor taxe rezonabile bazate pe costuri administrative pentru orice copii suplimentare solicitate de către utilizator.

Când utilizatorul depune această solicitare în format electronic, informațiile sunt furnizate într-o formă electronică obișnuită, cu excepția cazului în care utilizatorul solicită altfel.

Dacă Regulamentul general privind protecția datelor nu prevede altfel, copia datelor sale va fi comunicată utilizatorului în cel mult o lună de la primirea cererii.

VIII. Prelucrarea automată de date. Cookie

NEW HOUSE IN TOWN utilizează fișiere de tip Cookie pentru a personaliza si îmbunătăți experiența utilizatorilor pe Site.

Politica de Cookie este actualizata pentru a integra in acestea si in activitatea curenta cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.

Înainte de a continua navigarea Site-ul NEW HOUSE IN TOWN utilizatorul este rugat sa aloce timpul necesar pentru a citi si înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Site utilizatorul confirma acceptarea utilizării fișierelor de tip Cookie conform Politicii de Cookie.

Reamintim utilizatorilor ca pot modifica in orice moment setările acestor fișiere Cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

IX. Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Utilizatorul poate obține, gratuit, cât mai curând posibil și cel târziu în termen de o lună, rectificarea datelor sale personale care ar fi inexacte sau irelevante, precum și completarea acestora dacă se dovedesc incomplete.

Cu excepția prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor, cererea privind aplicarea dreptului la rectificare se prelucrează în luna introducerii.

X. Dreptul de a se opune politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Utilizatorul poate oricând, din motive legate de situația sa concreta, să se opună prelucrării datelor sale cu caracter personal, atunci când:

◦ prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei misiuni de interes public sau care se afla in legătură cu exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul;

◦ prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de către o terță parte, cu condiția sa nu prevaleze asupra intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal (în special în cazul în care persoana în cauză este un copil).

Operatorul NEW HOUSE IN TOWN poate refuza să pună în aplicare dreptul de obiecțiune al utilizatorului atunci când dovedește existența unor motive convingătoare și legale care justifică prelucrarea, motive care anulează interesele sau drepturile și libertățile utilizatorului, sau când vizează recunoașterea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În caz de dispută, utilizatorul poate introduce o cale de atac în conformitate cu capitolul „reclamații și plângeri” din prezenta politică.

Utilizatorul poate, de asemenea, să se opună, în orice moment, fără justificare și in mod gratuit, procesării datelor cu caracter personal care îl privesc atunci când datele sale sunt colectate în scopuri de prospectare comercială (inclusiv in cazul activității de profilare).

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, utilizatorul are dreptul să se opună, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei misiuni de interes public.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel prin Regulamentul general privind protecția datelor, NEW HOUSE IN TOWN va răspunde la solicitarea utilizatorului cât mai curând posibil și cel târziu în termen de o lună și va motiva răspunsul său atunci când intenționează să nu dea curs unei anumite de solicitări.

XI. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Utilizatorul poate obține limitarea prelucrării datelor sale personale atunci când contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care sa ii permită operatorului NEW HOUSE IN TOWN sa verifice exactitatea respectivelor datelor. De asemenea, prelucrarea datelor va fi limitata atunci când prelucrarea este ilegala, dar utilizatorul se opune ștergerii respectivelor date cu caracter personal, solicitând in schimb restricționarea utilizării lor.
 In situația in care operatorul NEW HOUSE IN TOWN nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar utilizatorul i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță, operatorul va fi obligat sa oprească orice prelucrare a acestora.

Limitarea dreptului de a prelucra date cu caracter personal intervine si atunci când utilizatorul se opune prelucrării datelor sale, pentru intervalul de timp in care NEW HOUSE IN TOWN are dreptul de a verifica daca drepturile sale legitime prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

XII. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)

Utilizatorul are dreptul de a obține din partea operatorului NEW HOUSE IN TOWN ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care există unul dintre următoarele motive:

1) datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

2) utilizatorul își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic care sa justifice prelucrarea;

3) utilizatorul se opune prelucrării în temeiul dreptului sau la opoziție si nu exista niciun motiv legitim care sa permită prelucrarea/ utilizatorul exercita dreptul sau de opoziție specific domeniului de marketing direct (incluzând aici si activitatea de profilare);

4) datele cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări nelegale, ilicite;

5) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce îi revine operatorului NEW HOUSE IN TOWN in conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau dreptul unui alt stat membru;

6) datele cu caracter personal au fost colectate in cadrul unei oferte de servicii destinata minorilor.

Utilizatorul nu este îndreptățit sa solicite operatorului NEW HOUSE IN TOWN ștergerea datelor sale in virtutea caracterului personal al acestora in următoarele situații:

Utilizatorul nu este îndreptățit sa solicite operatorului NEW HOUSE IN TOWN ștergerea datelor sale in virtutea caracterului personal al acestora in următoarele situații:

1) când prelucrarea datelor este necesara pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;

2) în cazul în care prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală care impune prelucrarea de către legislația Uniunii sau de către legislația statului membru căreia supus operatorul NEW HOUSE IN TOWN ori când este necesara pentru a îndeplini o misiune de interes public;

3) când prelucrarea este necesara din motive de interes public în domeniul sănătății publice;

4) în cazul în care prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice și în măsura în care dreptul de ștergere ar putea face imposibilă sau ar putea prejudicia grav realizarea obiectivelor respectivei prelucrări;

5) când prelucrarea este necesară pentru recunoașterea, exercitarea sau apărarea drepturilor în instanță.

Cu excepția cazurilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, operatorul NEW HOUSE IN TOWN se obliga sa răspundă la solicitarea utilizatorului cât mai curând posibil și cel târziu în termen de o lună de la primirea solicitării și să motiveze răspunsul său atunci când intenționează să nu dea curs unei astfel de solicitări.

XIII. Dreptul la „portabilitatea datelor”

Utilizatorul poate solicita oricând operatorului NEW HOUSE IN TOWN să ii fie furnizate, gratuit, datele sale cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, în special în vederea transmiterii acestuia către un alt operator, în cazul în care:

◦ Prelucrarea datelor se realizează folosind procese automatizate; și când

◦ Prelucrarea se realizează in baza acordului utilizatorului sau in baza unui contract încheiat între acesta din urmă și operator.

În aceleași condiții și prin aceleași modalități, utilizatorul are dreptul să solicite operatorului NEW HOUSE IN TOWN ca datele cu caracter personal care îl privesc sa fie transmise direct unei alte persoane responsabile de prelucrarea datelor cu caracter personal, cu condiția ca acest lucru sa fie posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică atunci când prelucrarea datelor este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul.

XIV. Destinatari de date și dezvăluire către terți

Beneficiarii datelor colectate și prelucrate sunt, pe lângă operatorul NEW HOUSE IN TOWN însuși, agenții săi sau alți subcontractanți, precum partenerii săi de afaceri atent selectați și care colaborează cu persoana responsabilă de prelucrare in contextul prestării de servicii..

În cazul în care datele sunt dezvăluite către terți în scop de marketing direct sau prospectare comercială, utilizatorul va fi informat în avans pentru a putea alege să accepte transferul datelor sale către terți.

Întrucât acest transfer se bazează pe consimțământul utilizatorului, acesta poate oricând să își retragă consimțământul în acest scop specific.

NEW HOUSE IN TOWN respectă dispozițiile legale și de reglementare în vigoare și va asigura, în toate cazurile, că partenerii, agenții, subcontractanții sau alte terțe părți care au acces la aceste date cu caracter personal respectă această politică.

NEW HOUSE IN TOWN trebuie să dezvăluie datele personale ale utilizatorului în cazul în care o lege, o procedură legală sau un ordin al unei autorități publice face ca această divulgare să fie necesară.

NEW HOUSE IN TOWN nu poate face niciun transfer de date cu caracter personal în afara Uniunii Europene.

XV. Securitate

NEW HOUSE IN TOWN va pune în aplicare măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta un nivel de securitate a prelucrării și a datelor colectate potrivite cu riscurile la care sunt supuse acestea.

NEW HOUSE IN TOWN ține cont de starea de cunoștințe, costurile de implementare și natura, sfera de aplicare, contextul și scopul prelucrării, precum și de riscurile la care sunt supuse drepturile și libertățile utilizatorilor.

De asemenea, NEW HOUSE IN TOWN folosește tehnologii de criptare care sunt recunoscute drept standardul industriei în sectorul IT atunci când transferă sau primește datele de pe site-ul web. In plus, a implementat măsuri de securitate adecvate pentru a proteja și preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor primite pe site-ul web.

În cazul în care datele cu caracter personal pe care NEW HOUSE IN TOWN se obliga sa le protejeze, ar fi expuse compromiterii, operatorul va acționa rapid pentru a identifica cauza încălcării și pentru a lua măsuri de remediere in cel mai scurt timp posibil.

NEW HOUSE IN TOWN are obligația sa informeze utilizatorul cu privire la acest incident dacă legea ii impune acest lucru.

XVI. Modificare Regulament privind prelucrarea datelor cu caracter personal si Cookie

NEW HOUSE IN TOWN își rezervă dreptul de a modifica în orice moment termenii acestei Politici. Modificările vor fi publicate direct pe site-ul web al NEW HOUSE IN TOWN.

XVII. Legea aplicabilă și jurisdicția competentă

Această politică este reglementată de legislația națională a locului unde NEW HOUSE IN TOWN își desfășoară in principal activitatea.

Orice litigiu legat de interpretarea sau executarea acestei politici a fi tratat exclusiv de către instanța competentă din locul în care NEW HOUSE IN TOWN își are sediul.

XVIII. Exonerare de răspundere

Site-ul NEW HOUSE IN TOWN poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea NEW HOUSE IN TOWN. NEW HOUSE IN TOWN nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. NEW HOUSE IN TOWN nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale utilizatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

XIX. Contact

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact disponibile pe Site.

× How can I help you?